HANAMIZUKIハナミズキ

HANAMIZUKI
HANAMIZUKI リム皿 S

リム皿 S
飴釉

φ220×H25

HANAMIZUKI リム皿 M

リム皿 M
飴釉

φ260×H25

HANAMIZUKI リム皿 L

リム皿 L
飴釉

φ300×H25

HANAMIZUKI 細リム皿 S

細リム皿 S
飴釉

φ190×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 M

細リム皿 M
飴釉

φ250×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 L

細リム皿 L
飴釉

φ300×H15

HANAMIZUKI リム皿 S

リム皿 S
並白釉

φ220×H25

HANAMIZUKI リム皿 M

リム皿 M
並白釉

φ260×H25

HANAMIZUKI リム皿 L

リム皿 L
並白釉

φ300×H25

HANAMIZUKI 細リム皿 S

細リム皿 S
並白釉

φ190×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 M

細リム皿 M
並白釉

φ250×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 L

細リム皿 L
並白釉

φ300×H15

HANAMIZUKI リム皿 S

リム皿 S
糠釉

φ220×H25

HANAMIZUKI リム皿 M

リム皿 M
糠釉

φ260×H25

HANAMIZUKI リム皿 L

リム皿 L
糠釉

φ300×H25

HANAMIZUKI 細リム皿 S

細リム皿 S
糠釉

φ190×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 M

細リム皿 M
糠釉

φ250×H15

HANAMIZUKI 細リム皿 L

細リム皿 L
糠釉

φ300×H15